1. Prawo do informacji i kopii danych
  Każda osoba fizyczna może złożyć do administratora wniosek o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych na swój temat. Forma złożenia wniosku nie jest określona w obowiązujących przepisach. Dlatego akceptowalna jest zarówno forma pisemna, elektroniczna lub też zapytanie ustne. Wniosek nie musi mieć uzasadnienia a administrator zobowiązany jest do przekazania danych dopiero po weryfikacji tożsamości, tak aby dane zostały przekazane odpowiedniej osobie. Za wydanie wniosku może zostać pobrana opłata adekwatnie do kosztu zebrania tych danych (czas, oprogramowanie).
  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Osoba której dane przetwarzamy ma prawo żądania wprowadzenia korekty lub usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między treścią danych a stanem faktycznym administrator jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowości danych- zgodnie z unijną ustawą o ochronie danych osobowych. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.
  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 3. Prawo do bycia zapomnianym
  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych umożliwia, w określonych przypadkach, osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania usunięcia danych jej dotyczących. Żądanie takie kierowane jest do administratora. Prawodawca nazwał takie uprawnienie mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

  W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że dane osobowe:
  • były przetwarzane niezgodnie z obowiązujacym prawem
  • muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator
  • zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane oraz wnosi sprzeciw dla przetwarzania jej danych
  • wycofała wcześniej wyrażoną zgodę, na podstawie której dane były przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

  ma prawo zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych osobowych. Obowiązek wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych ciąży na osobie, której dane dotyczą.
  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Osoba, której dane dotyczą zgodnie z przepisani Rozpoządzenia o ochronie danych osobowych ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania tych danych. Jeżeli dane wg osoby, której tych danych.
  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Przepisy RODO dla osoby, której dane dotyczą przewidują możliwość złożenia wniosku kierowanego do administratora o przeniesienie danych osobowych w przypadku gdy zamierza zmienić dostawcę usług. Takie przeniesienie danych dotyczy danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tzn. które przetwarzanie realizowane jej przez system informatyczny lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację- wykonywanie samoczynnie przez maszynę bez każdorazowego działania człowieka.
  Aby przenoszenie danych było możliwe prawodawca unijny wymaga spełnienia łącznego obu przesłanek, zarówno podstawy przetwarzania jak i sposoby przetwarzania.

  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 6. Prawo do sprzeciwu
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, ma prawo cofnąć zgodę wysyłając wniosek do administratora. Odwołanie zgody oraz sprzeciw chociaż z punktu widzenia prawnego mają taki sam skutek to są jednak konstrukcje odmienne.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych to sprzeciw takiej osobie nie przysługuje- powinna ona złożyć wniosek o cofnięcie zgody. Podobnie sprzeciw nie przysługuje gdy:
  • podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.)
  W terminie do 30 dni ale bez zbędnej zwłoki Administrator powinien przekazać osobie, która złożyła wniosek informację odnośnie podjętych działań. W szczególnych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zapytania lub ogólna liczbę żądań. Informację o przedłużeniu terminu oraz powodzie tego przedłużenia administrator przekaże w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  Przekazanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Przekazanie informacji o niespełnieniu żądania upoważnia podmiot do wniesienia skargi do organiu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.
 7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Każda osoba, której dane dotyczą sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie, ma prawo wnieść do organu nadzorczego skargę. W szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Po złożeniu takiej skargi organ nadzorczy informuje osobę, której dane dotyczą o efektach i postępach rozpatrywania skargi. Informuje również o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
  Każda osoba fizyczna ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych- https://www.giodo.gov.pl/
Administrator Danych
Pozycjoner.net Glajc Michał
43-400 Cieszyn
Zamkowa 9

Wiecej informacji można uzyskać pod adresem e-mail :
odo@getcomp.pl
s